direct naar inhoud van 3.9 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Heveadorp 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04

3.9 Cultuurhistorie en archeologie

Voor dit bestemmingsplan wordt aangesloten bij het landelijke beleid. Dit beleid is gericht op het behoud van cultuurhistorische (archeologische, bouwkundige, stedenbouwkundige en historisch geografische) waarden door ze in ruimtelijke ontwikkelingen te respecteren en zo mogelijk nog beter tot hun recht te laten komen.

Binnen het plangebied ligt een aantal beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. De monumenten betreffen voornamelijk woonhuizen, maar ook de voormalige Seelbeeckschool. Deze gebouwen worden beschermd op basis van de Monumentenwet en de gemeentelijke welstandsnota en zijn daarom niet nader gespecificeerd in dit bestemmingsplan.

Op basis van de gemeentelijke Archeologische beleidsadvieskaart heeft het plangebied deels een middelhoge en deels een hoge archeologische verwachting. Het hele plangebied is ondiep verstoord. Gebieden die in het kader van archeologie bescherming behoeven (middelhoge en hoge verwachtingswaarden), zijn op de verbeelding door middel van een dubbelbestemming aangeduid. In het kader van het opstellen van dit bestemmingsplan is geen archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd, omdat met dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig bestemmingsplan.