direct naar inhoud van 4.2 Dit bestemmingsplan
Plan: Heveadorp 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0134hv-va04

4.2 Dit bestemmingsplan

Voor het bestemmingsplan Heveadorp 2012 is gekozen voor een gedetailleerd bestemmingsplan. Dit omdat het plan een beheerplan betreft die de bestaande situatie vastlegt en de geldende bestemmingsplannen voor het gebied ook gedetailleerde bestemmingsplannen betreffen. Het bestemmingsplan is opgezet volgens de eisen van de Wro en het Bro en de 'RO standaarden 2008'. Verder is, voor zover mogelijk, aansluiting gezocht bij de bepalingen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. Naar aanleiding van al deze bepalingen en wetten en de gemeentelijke bestemmingsplanvoorschriften uit het verleden zijn nieuwe en verbeterde gemeentelijke standaardregels opgesteld. Deze nieuwe gemeentelijke standaardregels, die al enige tijd worden toegepast, zijn opgenomen in dit bestemmingsplan.

4.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan

Voorliggend bestemmingsplan kent de volgende eindbestemmingen: 'Bedrijf - Nutsvoorziening', 'Bos', 'Groen', 'Horeca', 'Maatschappelijk', 'Tuin', 'Verkeer', 'Water - Hoogste Ecologische Niveau (HEN-wateren)' en 'Wonen'.

Bedrijf - Nutsvoorziening

De binnen het plangebied voorkomende nutsvoorziening heeft de bestemming 'Bedrijf – Nutsvoorziening' gekregen. Deze voorziening is gelegen aan de Middenlaan.

Bos

De bestaande bosgebieden hebben een passende, beschermende regeling gekregen binnen de bestemming 'Bos'. De gronden in deze bestemming zijn veelal gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur en in het ontwerp-Natura 2000-gebied de Veluwe. Deze gronden zijn bestemd voor bos, het behoud en herstel en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende ecologische, natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden en morfologie, en de instandhouding herstel en/of ontwikkeling van de daar voorkomende waterlopen, watergangen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken.

Met deze bestemming woorden de genoemde waarden optimaal beschermd evenals de aanwezige dan wel benodigde watervoorzieningen.

Aangezien de bossen ook een recreatieve functie (met name wandelen) hebben is in deze bestemming opgenomen dat ondergeschikte extensieve recreatie toegestaan is met de bijbehorende wandelpaden.

Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Verder is binnen deze bestemming een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden om te voorkomen dat de in het gebied voorkomende waarden worden aangetast door het uitvoeren van de omschreven andere werken of werkzaamheden.

Groen

De bestemming 'Groen' is bedoeld voor groenvoorzieningen, (wandel)paden, speelvoorzieningen en parken en plantsoenen. In de bestemming 'Groen' zijn twee een aanduidingen opgenomen. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' zijn bestemd voor de bestaande volkstuinen. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' zijn, conform het gemeentelijke (en ruimtelijke vertaalde) evenementenbeleid, bestemd voor maximaal vier meerdaagse grote evenementen. Het betreft hier een gedeelte van het park-/speelterrein aan de Beeklaan. Binnen de bestemming 'Groen' mogen geen gebouwen worden opgericht.

Horeca

De bestemming 'Horeca' heeft betrekking op horecabedrijven met bijbehorende voorzieningen, zoals parkeren en terrassen, en bouwwerken. Gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is maximaal één bedrijfswoning toegestaan. Deze bestemming is in het bestemmingspan alleen opgenomen ter plaatse van de bestaande horeca aan de Oude Oosterbeekseweg.

Maatschappelijk

Aan het voormalige schoolgebouw aan de Middenlaan is conform het bestaande gebruik de bestemming 'Maatschappelijk', welk begrip nader is omschreven in de bestemmingsomschrijving, toegekend. Voor zowel gebouwen als bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn bouwregels opgenomen.

Tuin

De bestemming 'Tuin' is toegekend aan de gronden gelegen bij de bestemming Wonen. De bestemming 'Tuin' is opgenomen ter plaatse van de voortuinen van de woningen. Op gronden met deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en uitbouwen die aan de voorgeschreven maatvoeringseisen voldoen, toegestaan. Op slechts enkele plaatsen zijn bestaande en ruimtelijk gewenste bijgebouwen in deze bestemming als bijgebouw bestemd middels een aanduiding.

Verkeer

De regels bij de bestemming 'Verkeer' hebben betrekking voornamelijk betrekking op wegen, paden en parkeergebieden binnen het plangebied. Daarnaast zijn ook andere functies toegestaan zoals waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen. Binnen de bestemming zijn alleen kleine gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer, wegverkeer of nutsvoorzieningen toegestaan.

Water - Hoogste Ecologische Niveau (HEN-wateren)

De bestemming 'Water - Hoogste Ecologisch Niveau (HEN-wateren)' is toegekend aan de gronden die als zodanig zijn aangewezen binnen provinciaal beleid en die van het waterschap. Voor de inhoud van de regeling is aansluiting gezocht bij dit beleid. Het betreft hier de Seelbeek en zijn directe omgeving. De gronden in deze bestemming zijn bestemd voor het behoud, herstel en ontwikkeling van wateren die primair afhankelijk zijn van de waterkwaliteit, de watervoerendheid, de morfologie van de oevers van waterlopen en de ter plaatse voorkomende natuur-, ecologische- en landschapswaarden.

Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan die noodzakelijk zijn binnen de bestemming. Uitzondering hierop vormen de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van water – filterkelder'. Deze gronden zijn bedoeld voor het behoud van de (cultuurhistorisch waardevolle) filterkelder. Deze monumentale filterkelder was gebouwd en gebruikt voor de inname van schoon water voor voormalig Modelboerderij Huis ter Aa. Verder is binnen deze bestemming een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. Alvorens tot verlening van de vergunning over te mogen gaan, dient advies te worden ingewonnen bij de waterbeheerder.

Wonen

De regels bij de bestemming 'Wonen' hebben betrekking op alle aanwezige woningen in het plangebiedverschillende soorten woningen. Het maximaal aantal woningen in een bouwvlak is aangeduid op de verbeelding. Tevens zijn de bouw- en goothoogten van de hoofdgebouwen hierop aangeduid. In de regels is opgenomen dat hoofdgebouwen binnen het bouwvlak moeten worden gebouwd. Hoofdgebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd.

Voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden dat deze binnen en buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd. Binnen het bouwvlak gelden de op de verbeelding opgenomen maximale bouw- en goothoogten. De maximale bouw- en goothoogten van aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak zijn bepaald in de regels van de bestemming 'Wonen'.

Conform het gemeentelijke beleid zijn aan-huis-verbonden beroepen (alleen door de bewoners van de woning) onder bepaalde voorwaarden toegestaan in de bestemming 'Wonen'.

Om voldoende flexibiliteit te houden in het bestemmingsplan en om snel, via maatwerk, in te kunnen spelen op veranderende behoeftes in het gebruik van de woningen zijn afwijkingen opgenomen om kamerbewoning, zorgwoning, aan-huis-verbonden-bedrijf (alleen voor de bewoners van de woning), mantelzorg en zogenaamde twee- of drie-generatiewoning mogelijk te maken in de woningen en/of bijgebouwen.

In de regels van de bestemming Wonen zijn voorts afwijkkingsbevoegdheden opgenomen ten behoeve van het toestaan van meer wooneenheden dan ter plaatse van de aanduiding is aangegeven, het toestaan van bouwen buiten het bouwvlak en het toestaan van overschrijding van bouw- en goothoogten.

4.2.2 Dubbelbestemmingen

Het plan bevat verder drie zogenaamde dubbelbestemmingen. Dubbelbestemmingen vallen als het ware over “onderliggende” materiële bestemmingen heen en houden beperkingen in voor de bouw-, aanleg- en/of gebruiksmogelijkheden van die bestemmingen. Dubbelbestemmingen dienen dus een specifiek ruimtelijk belang en zijn allen eerder in het gemeentelijk beleid vastgelegd. In dit geval de bescherming van:

  • gebieden waarvoor een hoge respectievelijk een middelhoge archeologische verwachting gelden respectievelijk de volgende dubbelbestemmingen: 'Waarde – Archeologische hoge verwachting' en 'Waarde – Archeologische middelhoge verwachting';
  • gebieden die mede bestemd zijn voor het behoud, bescherming en veiligstelling van de grondwaterstroming ten behoeve van de beken: bestemming 'Waarde - Beschermingszone niet-waterdoorlatende lagen –en grondwaterstromen'.

Waarde - Archeologie hoge verwachting en
Waarde - Archeologie middelhoge verwachting

Voor de gebieden waarvoor een archeologische verwachting hebben in de bestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' en 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting' een beschermingsregime gekregen met een bouwverbod en een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden.

In de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' is het verboden om gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de eindbestemmingen te bouwen indien de oppervlakte maximaal 200 m² betreft en de ondergrondse diepte (in de grond) minder dan 0,3 meter bedraagt. Dit ter bescherming van de mogelijke archeologische waarden in de ondergrond.

Een dezelfde bepaling geldt ook voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden.

In de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting' is het verboden om gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de eindbestemmingen te bouwen indien de oppervlakte maximaal 500 m² betreft en de ondergrondse diepte (in de grond) minder dan 0,3 meter bedraagt. Dit ter bescherming van de mogelijke archeologische waarden in de ondergrond.

Een dezelfde bepaling geldt ook voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden.

 

Voor beide archeologische dubbelbestemmingen geldt verder dat het college van burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning af kan wijken voor het bouwen of het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden overeenkomstig de regels van de eindbestemmingen. Dat wil zeggen dat op die manier gebouwd kan worden met een grotere oppervlakte en een grotere ondergrondse diepte indien op basis van bijvoorbeeld een ingesteld archeologisch onderzoek geen archeologische waarden aanwezig zijn of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de archeologische waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden, dan wel dat de archeologische waarden anderszins veilig worden gesteld.

Waarde - Beschermingszone niet-waterdoorlatende lagen en grondwaterstromen

Gebieden in de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermingszone niet-waterdoorlatende lagen en grondwaterstromen' zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de in deze gronden verwachtte en reeds bekende geohydrologische situatie waaronder de (scheefgestelde) kleischotten/leemlagen (dit zijn niet-waterdoorlatende lagen) en grondwaterstromen ten behoeve van de toestroming van grondwater naar de beken en (schijn) grondwaterstanden.

Voor de gebieden binnen deze dubbelbestemming geldt dat in principe geohydrologisch onderzoek moet plaatsvinden naar de effecten op leemlagen en of kleischotten in de bodem, bij ingrepen in de bodem op een diepte van meer dan 1,5 meter, die op basis van de geldende eindbestemmingen zijn toegestaan. Onderzoek moet aantonen dat de ingreep de bestaande grondwaterstromen en de (schijn) grondwaterstand niet aantast. Alleen dan kan met een omgevingvergunning worden afgeweken van de voorgaande bepaling om dieper dan 1,5 meter te bouwen of te graven.