direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen
Plan: Nieuweweg 3, 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. tuinen en erven;
 • d. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. andere werken.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen in het bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen een bouwvlak is een hoofdgebouw met aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan;
 • b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
 • c. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • d. het aantal woningen per bouwvlak bedraagt het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
 • e. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • f. de goothoogte van de gebouwen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • g. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
5.2.2 Gebouwen buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak geldt dat enkel aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden gebouwd waarbij de volgende bepalingen gelden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag, buiten het bouwvlak, maximaal hetgeen in de onderstaande tabel is aangegeven bedragen:

Oppervlakte bouwperceel met de bestemming Wonen, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak (A)   Maximaal te bebouwen oppervlakte  
0 m² - 150 m²   1/3e deel van A, waarbij minimaal 20 m² mag worden bebouwd  
> 150 m² - 300 m²   60 m²  
> 300 m² - 500 m²   70 m²  
> 500 m² - 800 m²   80 m²  
> 800 m² - 1000 m²   90 m²  
>1000 m²   100 m²  

 • b. de goothoogte van een aan- en uitbouw mag maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw gelegen zijn, met dien verstande dat de aan- of uitbouw niet hoger mag zijn dan het hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw mag maximaal 4 meter bedragen;
 • d. de goothoogte van een bijgebouw mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bijgebouw mag maximaal 5 meter bedragen, waarbij de nok van een lessenaarsdak indien hoger dan 3,5 meter, niet in of binnen 1 meter van de perceelsgrens mag worden geplaatst;
 • f. op vrijstaande bijgebouwen zijn geen dakkapellen toegestaan.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw tot maximaal 1,5 meter buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het (weg- en/of spoor-)verkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 5.2.1 onder f en toestaan dat de maximale goothoogte wordt verhoogd tot maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte, mits minimaal 50% van de totale horizontale lengte van de goot gelijk blijft aan de ter plaatse geldende maximale goothoogte;
 • c. het bepaalde in lid 5.2.2 onder a en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen bij een hoofdgebouw buiten het bouwvlak wordt vergroot tot maximaal 100 m², mits de gezamenlijke oppervlakte maximaal 50 % van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak, bedraagt;
 • d. het bepaalde in lid 5.2.3 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 5 meter mag bedragen.
5.4.2 Afwegingskader

De in lid 5.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels
5.6.1 Afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.1 en lid 5.2.1 onder b en toestaan dat tevens kamerbewoning/-verhuur en/of een zorgwoning is toegestaan;
 • b. het bepaalde in lid 5.1 en toestaan dat tevens bed & breakfast in het hoofdgebouw en/of de aan- en uitbouwen en/of de bijgebouwen een aan-huis-verbonden bedrijf mogelijk is, waarbij dit is toegestaan tot een maximum vloeroppervlak van 40% van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en uitbouwen;
 • c. het bepaalde in lid 5.1 en toestaan dat in hoofdgebouwen en/of aan- en uitbouwen en/of bijgebouwen een aan-huis-verbonden bedrijf toestaan, waarbij dit is toegestaan tot een maximum vloeroppervlak van 40% van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en aan- en uitbouwen met een absoluut maximum van 100 m²;
 • d. het bepaalde in lid 5.1, lid 5.6.1 onder c en toestaan dat bij een aan-huis-verbonden beroep en/of een aan-huis-verbonden bedrijf naast de bewoner nog andere medewerkers werkzaam zijn;
 • e. het bepaalde in lid 5.1 en toestaan dat bijgebouwen bij een woning tijdelijk gebruikt worden voor bewoning door de zorgbehoevende dan wel de zorgverlener/mantelzorger, als afhankelijke woonruimte, waarbij:
  • 1. het gebruik als afhankelijke woonruimte noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, waartoe advies van een door de gemeente aan te wijzen deskundige wordt ingewonnen;
  • 2. de afhankelijke woonruimte qua oppervlakte past in de voor deze bestemming geldende regeling voor bijgebouwen. In zeer bijzondere situaties, zoals hoeksituaties of grote percelen waarbij ter plaatse een niet bebouwbare bestemming ligt, kunnen burgemeester en wethouders hiervan afwijken;
  • 3. de afhankelijke woonruimte een maximale oppervlakte mag hebben van 70 m²;
  • 4. geen splitsing van eigendom (woning en bijgebouw/afhankelijke woonruimte) an het betreffende bouwperceel plaatsvindt;
  • 5. het aantal gebruikers van afhankelijke woonruimte maximaal twee bedraagt;
  • 6. aan de afhankelijke woonruimte geen permanent (huis)nummer wordt toegekend zoals bedoeld in de daarvoor bedoelde gemeentelijke verordening (zoals een 'verordening (straat)naamgeving en (huis)nummering').
5.6.2 Afwegingskader

De in lid 5.6.1 onder a tot en met e genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

Hierbij dient parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden en dient het niet een zodanige verkeer aantrekkende activiteit te betreffen die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.

5.6.3 Intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders trekken de omgevingsvergunning om af te wijken, verleend op grond van lid 5.6.1 onder e in indien de bij het verlenen van de afwijking bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is, dan wel wanneer in strijd met de voorwaarden van de afwijking wordt gehandeld.