direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Nieuweweg 3, 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01

2.2 Toekomstige situatie

Zoals in paragraaf 1.1 is beschreven betreft het initiatief een functieverandering. De bouwmassa's en positionering van de bestaande bebouwing zal in de nieuwe situatie niet veranderen. De bestaande woning blijft ongewijzigd. Wel zal de functie van dienstwoning worden gewijzigd in een reguliere woning. In het betreffende pand wordt sinds 1986 gewoond. Op grond van het overgangsrecht met het voorgaande bestemmingsplan wordt dit bestemmingsplan aangepast aan het daadwerkelijk gebruik.

De beoogde functie voor de voormalige kringloopwinkel betreft één woning gecombineerd met een kantoor. Om in de toekomst het gebruik aan te kunnen passen al naar gelang de behoefte worden een aantal andere functies ook toegestaan. Belangrijke voorwaarden is uiteraard dat deze functies geen hinder veroorzaken voor de omliggende woningen en functies die passen binnen de ruimtelijke context. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de uitstraling van het gebouw, de verkeer aantrekkende werking, het aantal benodigde parkeerplaatsen etc.

Functies die geen hinder veroorzaken voor omliggende functies en die binnen de ruimtelijke context passen zijn: één woning, dienstverlening, kantoor en maatschappelijke functies (waarbij een bibliotheek, uitvaartcentrum, naschoolse opvang, kinder(dag)opvang, onderwijs, verenigingsleven (club- en buurthuizen) uitgesloten zijn). Ten aanzien van de functieomschrijving wordt verwezen naar de regels onder artikel 1 (de begrippen).

Verder zal de functiewijziging op het gebied van verkeersbewegingen duidelijk een verbetering opleveren ten opzichte van de huidige detailhandelsfunctie omdat er geen sprake meer zal zijn van winkelend publiek en minder activiteiten op het gebied van laden en lossen.

De diverse functies brengen een bepaalde parkeerdruk met zich mee. Dit varieert van 1,7 parkeerplek per woning, 3,0 parkeerplek per 100 m2 bvo dienstverlening, 1,8 parkeerplek per 100 m2 bvo kantoor en 1,6 parkeerplaats per behandelkamer voor maatschappelijke functies (CROW normen, ASVV 2002).

Met het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het voorterrein zijn er maximaal 15 parkeerplaatsen te realiseren. Hieruit volgt dat het mogelijk is om meer vierkante meters bvo kantoor te realiseren dan vierkante meters bvo dienstverlening (of, in andere woorden: dienstverlening kan niet zomaar in het gehele pand uitgeoefend worden omdat dan een grotere parkeerbehoefte ontstaat dan 15 parkeerplaatsen. Alleen na een afweging op basis van de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening kan toestemming gegeven worden voor het gebruik van het gehele pand t.b.v. dienstverlening).

De initiatiefnemer gebruikt de kans om de buitenruimte een aantrekkelijk aanzicht te geven vanaf de Nieuweweg door herinrichting van de voorruimte en het aanpassen van de gevel. Een deel van het verharde voorterrein zal een groene inrichting krijgen. Hierbij wordt aangesloten op het groene karakter van de Nieuweweg. Het aanpassen van de gevel door het toepassen van ramen veranderd het introverte karakter.

Stedenbouwkundig gezien is de ruimtelijke impact van de functiewijziging als positief aan te merken, aangezien de bouwmassa gelijk blijft en de inrichting van de voorruimte en de gevel zal worden opgeknapt.