direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Nieuweweg 3, 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01

3.4 Gemeentelijk beleid

Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Nieuweweg en omgeving 1995'. Het plangebied is bestemd als 'detailhandel-kringloop'. Het vestigen van een woning met bedrijfs/kantoorruimte aan huis is daarom niet toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01_0004.jpg"

Woonvisie gemeente Renkum

In de Woonvisie gemeente Renkum wordt gesteld dat de gemeente Renkum een aantrekkelijk woonmilieu heeft, dat getypeerd kan worden als rustig en dorps. De gemeente wil op toekomstige ontwikkelingen inspelen en heeft daarvoor een aantal doelen geformuleerd:

  • het vergroten van de keuzemogelijkheden van haar inwoners;
  • het behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en hoge woonkwaliteit;
  • het nastreven van een evenwichtige opbouw van de bevolking;
  • het opvoeren van de bouwproductie, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat.

Het vergroten van keuzemogelijkheden kan betrekking hebben op veel zaken, waaronder zeggenschap over de inrichting van de woning en de woonomgeving en meer zeggenschap en vrijheid over de financieringsvorm van de woning. De kwaliteit van het landschap en de natuur moet behouden worden om een bijdrage te leveren aan een hoge woonkwaliteit. Met betrekking hierop zet de gemeente het beleid 'bouwen binnen de rode contour' voort.

De kwaliteit is bij nieuwbouwwoningen erg belangrijk. Deze kwaliteit wordt tevens gebaseerd op een controlelijst van het Label Woonkeur. De gemeente zet in op het bouwen van levensloopbestendige woningen, waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Planspecifiek

Het plan past binnen de kaders van de woonvisie van de gemeente Renkum, omdat de nieuwe woning en de nieuwe bedrijfsfunctie zal bijdragen aan het behoud en versterken van de kwaliteit van de woon- en leefbaarheid van het dorp.

Overig beleid

Het bedrijf van de toekomstige bewoners is nu gevestigd buiten de gemeente. Er zal naar verwachting ruimte komen voor 6 arbeidsplaatsen. Het kringloopcentrum betrof een eenmanszaak. Daarmee sluit het voorliggende bestemmingsplan in economisch opzicht aan bij de strategische beleidskeuzes die door de gemeente Renkum zijn gemaakt. Het feit dat er bij de functiewijziging ruimte blijft voor kleinschalige bedrijvigheid is in lijn met de economische visie waarin is opgenomen dat behoud van bedrijvigheid en zelfstandig ondernemerschap zeer belangrijk wordt geacht voor de gemeente.

Tot slot is in het coalitieakkoord opgenomen dat er ruimte moet zijn voor kleinschalige en schone bedrijven, ook binnen de woonwijken. Ook wordt gesteld dat vrijkomende bedrijventerreintjes in woonwijken niet automatisch worden bestemd voor woningbouw alleen.