direct naar inhoud van 4.5 Archeologie
Plan: Nieuweweg 3, 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01

4.5 Archeologie

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en / of het initiatief aangepast kan worden.

Planspecifiek

afbeelding "i_NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01_0007.jpg"

bron: Archeologiebeleid 2010-gemeente Renkum

Volgens het gemeentelijke 'archeologiebeleid 2010' ligt het plangebied in een zone met 'Hoge archeologische verwachting'. De beoogde ingreep behelst een gebruiksverandering van het terrein en de gebouwen zonder wezenlijke ingrepen in de bodem. Archeologisch onderzoek kan daarom achterwege worden gelaten.