direct naar inhoud van 2.1 Rijksbeleid
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Nota Ruimte

De Nota Ruimte, met als titel "Ruimte voor ontwikkeling" is een strategische nota van het Rijk, waarin de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zijn vastgelegd. In deze Nota gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. Algemene uitgangspunten voor deze nota zijn:

  • ontwikkelingsplanologie,
  • decentralisatie,
  • deregulering,
  • uitvoeringsgerichtheid.

Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking heeft. Het ruimtelijk beleid is gericht op vier algemene doelen:

  • 1. de versterking van de internationale concurrentiepositie,
  • 2. het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland,
  • 3. het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden,
  • 4. het borgen van veiligheid.
2.1.2 Algemene maatregelen van Bestuur Ruimte

Uitgangspunt van de Wro is dat alle overheden waaronder het Rijk hun ruimtelijke belangen vooraf bekend maken en aangeven hoe zij deze belangen denkt te realiseren. Het Rijk heeft hiervoor de Algemene maatregelregel van Bestuur Ruimte, afgekort de AmvB Ruimte, opgesteld. In deze AmvB worden alle ruimtelijke belangen benoemd die voorheen waren ondergebracht in diverse planologische kernbeslissingen en die doorwerkten op het niveau van bestemmingsplannen. Een voorbeeld hiervan was ondermeer de mate van bundeling van verstedelijking. Met deze AmvB Ruimte maakt het Rijk opnieuw van te voren duidelijk waar provinciale verordeningen en bestemmingsplannen aan moeten voldoen.

Voor het plangebied Veritasweg 1-5 Oosterbeek geldt dat het ruimtelijke rijksbeleid geen directe invloed heeft op de inrichting van het plangebied. Daarmee voldoet dit bestemmingsplan aan het beleid zoals in de Nota Ruimte en de AmvB Ruimte wordt omschreven.