direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het plangebied aan de Veritasweg wordt op basis van dit streekplan aangeduid als “Internationaal stedelijk netwerk KAN met bebouwd gebied”. Dit betekent dat stedelijke uitbreidingen zoveel mogelijk binnen deze gebieden moeten plaatsvinden. Hierop nader inzoomend blijkt dat met betrekking tot dit stedelijk netwerk de provincie onderscheid maakt tussen “stedelijke uitbreiding” en “bestaand bebouw gebied”. Wat betreft bestaand bebouwd gebied wordt gekozen voor het vernieuwen, het beheren en het onderhouden van dit bestaande gebouwde gebied. Hiervoor is volgens de provincie het volgende nodig.

Een verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte door fysieke aanpassingen. Het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en –knelpunten door een duurzame planontwikkeling. Door kwalitatief woonbeleid bevorderen dat woonmilieus en de kwaliteit van de woningen aansluiten op de vraag van de inwoners van Gelderland. Intensivering van het stedelijk grondgebruik, maar wel met behoud van karakteristieke elementen en zorgvuldig omgaan met open ruimten daarbinnen. Optimalisering van het gebruik van het bestaand bebouwd gebied: meer gebruik van de verticale dimensie (hoogte, diepte) en van de tijdsdimensie (meervoudig gebruik van dezelfde gebouwde ruimte).

2.2.2 Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen 2005-2015

Met dit plan hebben de in deze Stadsregio deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Renkum, rekening te houden bij het handelen en de besluitvorming over tal van zaken die deze Regio direct of indirect raken. Zo zijn er belangrijke beleiduitspraken opgenomen die door de gemeenten bij de uitwerking van hun beleid moeten worden toegepast. Het is dan ook aan te merken als een soort toetsingskader voor plannen van gemeenten. De provincie beschouwt in dit verband dit regionale plan dan ook als een nadere uitwerking van haar Streekplan Gelderland zoals dat hiervoor bij het onderdeel 2.2.1 is uiteengezet.

2.2.3 Ruimtelijke verordening Gelderland

Op 15 december 2010 hebben de provinciale staten van Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. De regels in deze verordening kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, op delen ervan of op gebiedsgerichte thema's. Gemeenten moeten binnen een bepaalde termijn hun bestemmingsplan op deze regels afstemmen.

De onderwerpen die de provincie belangrijk vindt en waarvoor zij regels in deze verordening heeft opgenomen zijn: verstedelijking, wonen, detailhandel, recreatiewoningen en -parken, glastuinbouw, waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, oppervlaktewater ten behoeve van de drinkwatervoorziening, ecologische hoofdstructuur, waardevol open gebied en nationaal landschap.

Nu hier sprake is van bestaande bebouwing waarbinnen alleen sprake is van functiewijziging, conflicteert dit niet met het hiervoor omschreven provinciaal beleid.