direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijke beleid
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

2.3 Gemeentelijke beleid

De gemeente heeft haar ruimtelijke visie voor de komende jaren vastgelegd in de nota Renkum (ver) bindt 2025. De Ruimtelijke Visie geeft een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkelingen, die de gemeente Renkum voor haar totale grondgebied beoogt. Met de ruimtelijke visie worden sociaal-maatschappelijke en economische aspecten naar ruimtelijke ontwikkelingen vertaald. Zij biedt aldus een kader voor de verdere uitwerking van bestemmingsplannen.

In de nota wordt ondermeer een visie gegeven voor de bebouwde kom van de gemeente en voor de dorpen, waaronder het dorp Oosterbeek.

Over het beleid met betrekking tot de bebouwde kom wordt gezegd dat deze zich niet alleen richt op het behoud van de bestaande leefkwaliteit, maar ook op versterking van een sociale, vitale en pluriforme gemeenschap met een gezonde mix van leeftijden en leefstijlen. Door de kernkwaliteiten van deze dorpen heeft de woon-, werk- en leefkwaliteit een zeer gunstige uitgangspositie. Werken, voorzieningen, toerisme, een differentiatie in woonmilieus en een brede bevolkingsamenstelling kunnen letterlijk en figuurlijk bijdragen aan een verlevendiging van de dorpen.

Met betrekking tot de visie voor het dorp Oosterbeek - voor zover in dit bestemmingsplan ruimtelijke relevant - wordt gezegd, dat de gemeente ondermeer streeft naar transformatie van een aantal gebieden, waaronder het gebied aan de Veritasweg (hoofdstuk 3.5.4.2). Het plan voldoet aan dit streven omdat met onderhavig bestemmingsplanherziening een functiewijziging plaatsvindt van garagebedrijf naar een meer voor de hand liggende (beperkte) centrumfunctie.