direct naar inhoud van 3.3 Gewenste planologische situatie
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

3.3 Gewenste planologische situatie

Uitgangspunt voor de herziening van het vigerende bestemmingsplan is om de huidige functies in het pand positief te bestemmen en ook in de toekomst mogelijkheden te bieden voor de vestiging van soortgelijke functies. Hierbij past het best de bestemming “Centrum”, omdat dit voor de eigenaar de meeste mogelijkheden voor verhuur biedt. Hiertegen bestaat uit ruimtelijk oogpunt geen bezwaar, zij het wel dat dit niet geldt voor de functies horeca en detailhandel. Deze beide functies zijn niet wenselijk. Dit omdat de bebouwing aan de Veritasweg buiten het kernwinkelgebied van het dorp Oosterbeek is gelegen.

Hierna wordt een overzicht gegeven van de functies die kunnen vallen onder de bestemming "Centrum" en die dit bestemmingsplan in de panden aan de Veritasweg toestaat.

Bedrijven

Gelet op de huidige functies in de panden aan de Veritasweg, zullen bedrijven worden toegestaan. Wel is het uit ruimtelijke overwegingen van belang dat niet alle soorten van bedrijvigheid, maar alleen voor bedrijvigheid van een bepaalde (milieu) categorie. Dit tegen de achtergrond van de ligging in bebouwd gebied en de afstand die voor bedrijven tot milieugevoelige bestemmingen, zoals woningen, moeten worden aangehouden. In verband hiermee is het wenselijk om enkel bedrijvigheid uit de eerste (milieu) categorie met een indicatieve hindercirkel van 10 meter toe te staan.

Hierbij zal een uitzondering voor handel in auto's en motorfietsen - een (milieu) categorie 2 bedrijf - moeten worden gemaakt. Dit omdat in de bebouwing aan de Veritasweg een showroom voor de bedrijven Carmediation en Heuterman auto's is gevestigd. Bedrijven in deze milieucategorie hebben een indicatieve hindercirkel van 30 meter, maar in gemengde gebieden (zoals het gebied rondom de Veritasweg) kan dit worden teruggebracht tot 10 meter.

In verband hiermee is bij dit bestemmingsplan een Staat van bedrijvigheid opgenomen met daarin de soorten bedrijven (of naar aard en omvang daaraan gelijk te stellen bedrijven) die (mogelijk) in de panden aan de Veritasweg kunnen worden toegestaan.

Dienstverlening

Onder de categorie dienstverlening vallen bedrijven of instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, zoals kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen. Garagebedrijven vallen hier niet onder. Voor zover de dienstverlenende bedrijven en instellingen van de eerste categorie zijn en opgenomen in de bij dit bestemmingsplan horende Staat van bedrijvigheid is er geen belemmering om de functie dienstverlening toe te staan in de panden aan de Veritasweg.

Kantoren

De kantoorfunctie dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het verzekeringswezen en naar aard daarmee gelijk te stellen instellingen en het bedrijfsmatig verlenen van diensten. Hierbij wordt het publiek of afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord gestaan of geholpen. Aangezien kantoren slechts een beperkte publieksaantrekkende werking hebben, is deze functie uit ruimtelijke overwegingen geschikt voor de panden aan de Veritasweg. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzekering- en makelaarskantoren, maar niet voor bijvoorbeeld banken en congres- en vergaderaccommodaties. Deze beide laatste functies zullen daarom in dit bestemmingsplan worden uitgesloten.

Maatschappelijke voorzieningen

Onder maatschappelijke voorzieningen worden in het algemeen verstaan educatieve, medische, psychisch-medische, sociale, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, en openbare dienstverlening, dag- en kinderopvang, alsook ten dienste van deze voorzieningen behorende kantoorfunctie.

Hoewel met het toestaan van deze voorzieningen in principe een breed scala aan functies zich kan vestigen aan de Veritasweg, zal deze uit ruimtelijk oogpunt worden beperkt tot die maatschappelijke voorzieningen die zijn opgenomen in de hiervoor benoemde Staat van bedrijvigheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat een artsenpraktijk of consultatiebureau wel is toegestaan, maar een uitvaartcentrum niet.