direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Juridische aspecten
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

Hoofdstuk 4 Juridische aspecten

Het plangebied krijgt grotendeels de bestemming “Centrum” en voor een beperkt deel de bestemming “Verkeer-Parkeerterrein”. Dit wordt gevisualiseerd op een bij dit bestemmingsplan horende Verbeelding. Hierop wordt door middel van aanduidingen het toegestane gebruik van de gronden de bebouwingsdichtheid en de bouwhoogtes aangegeven. Als ondergrond is van een recente topografische kaart gebruik gemaakt. Hiermee kan precies worden bepaald waar het plangebied is gelegen en hoe de begrenzingen lopen. In verband met een goede leesbaarheid is gekozen voor een schaal van 1:1000. Dit conform het schaalniveau op de “plankaart” van het vigerende bestemmingsplan Oosterbeek Noord 2003. De kaart is voorzien van een legenda en noordpijl.

Met betrekking tot de opgenomen regels en de hierin verwoorde bestemming zijn de volgende zaken belangrijk. De bestaande bebouwing krijgt de bestemming “Centrum”, met een bebouwingspercentage van 100 %. Ook worden de goothoogten en bouwhoogten vastgelegd op basis van de bestaande (bebouwde) situatie. Om te waarborgen dat de reeds aanwezige parkeerruimte wordt gebruikt voor de Bedrijven aan de Veritasweg, is aan deze parkeerplaatsen de bestemming “Verkeer- Parkeerterrein” toegekend.

Tevens is in de Regels een nadere eisen regeling opgenomen. Deze bieden burgemeester en wethouders de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken ten behoeve van ondermeer de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de brandveiligheid, de externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

Tot slot kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bouwen en het gebruik van de gronden van deze centrumbestemming zoals die bij recht zijn toegestaan. Dit echter alleen wanneer bij dit bouwen en bij dit gebruik wordt voldaan aan objectief begrensde toetsingscriteria. Op deze manier worden ruimere bouwmogelijkheden en een ruimer gebruik van de gronden mogelijk gemaakt.