direct naar inhoud van 5.1 Bodem
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

5.1 Bodem

Voor de bebouwing aan de Veritasweg en dus voor dit bestemmingsplan geldt dat er inzicht in de bodemkwaliteit moet zijn. De bodem in het plangebied moet in beginsel aan de geldende streefwaarden en interventiewaarden worden getoetst. Deze waarden zijn opgenomen in de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM van februari 2000.

Hier is echter geen sprake van nieuwbouw, maar een wijziging in het gebruik. In verband hiermee wordt het niet nodig geacht om de bodemkwaliteit te onderzoeken. Het aspect bodem vormt in verband hiermee dan ook geen beletsel voor de uitvoerbaarheid ervan.