direct naar inhoud van 5.2 Geluid
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

5.2 Geluid

Regels ten aanzien van geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Het doel van de Wet geluidhinder is tweeledig. Aan de ene kant de bescherming van het milieu en aan de andere kant de bescherming van de volksgezondheid. Bepalend is steeds de situering van geluidsbronnen ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen zoals onder andere woningen.

De Wgh gaat uit van zones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Binnen zulke zones zijn nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen alleen toegestaan als de geluidsbelasting op de buitengevel onder of hoogstens gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Ontheffing van deze voorkeursgrenswaarde is toegestaan als maatregelen - om de geluidsbelasting op de buitengevels te beperken - niet mogelijk zijn of onvoldoende helpen en als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Er worden in dit bestemmingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt. Vanuit de Wgh bestaan er geen belemmeringen voor het initiatief.