direct naar inhoud van 5.3 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

5.3 Waterhuishouding

Het beleid van de (rijks) overheid is de laatste jaren vooral gericht om risico's op wateroverlast of als tegenhanger watertekort tot een minimum te beperken. Om dit te bereiken kennen ruimtelijke plannen zoals een bestemmingsplan een zogenaamde watertoets. In deze watertoets worden de belangen van het watersysteem bij de ruimtelijke planvorming gewaarborgd.

Zo is de gemeente gehouden om bij ruimtelijke plannen - en dus ook dit bestemmingsplan - de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium hierbij te betrekken. Dit vindt zijn nadere concretisering in de in het Besluit ruimtelijke ordening neergelegde verplichting tot overleg met het waterschap.

Omdat in dit bestemmingsplan geen sprake is van een toename van verhard oppervlak of een toename van de bebouwing, heeft dit plan geen negatieve effecten op de bestaande waterhuishoudkundige situatie en is het (laten) uitvoeren van een watertoets niet nodig.