direct naar inhoud van 5.4 Flora en fauna
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

5.4 Flora en fauna

Voor de bescherming van dier- en plantensoorten zijn de Natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet van toepassing.

Natuurbeschermingswet

Gebieden zoals natuurgebieden kunnen voor de flora en fauna relevant zijn. Zo kunnen dit soort gebieden - zoals die in Natura 2000 worden aangeduid - op basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn worden aangemerkt als speciale beschermingszones (SBZ's). De bebouwing aan de Veritasweg 1-5 is niet in de buurt van zulke gebieden gelegen, zodat op basis van deze wet geen sprake is van een beschermingswaardige situatie.

Flora en Faunawet

In deze wet wordt ondermeer de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden bekeken of de natuurwaarden die aanwezig zijn hierdoor niet in negatieve zin worden beïnvloed. Doet zo'n situatie zich voor, dan moet op basis van deze wet hiervoor ontheffing worden gevraagd.

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het betreffende plangebied mogelijk. Het gaat enkel en alleen om een functiewijziging van het gebruik van reeds bestaande bebouwing die zich binnen de bebouwde kom van het dorp Oosterbeek bevindt.

De Flora- en Faunawet levert - met inachtneming van het bovenstaande - dan ook geen belemmeringen op voor wat in dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt.