direct naar inhoud van 5.9 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

5.9 Archeologie

Per 1 september 2007 is de Monumentenwet 1988 gewijzigd ter uitvoering van het verdrag van Malta. Het verdrag vraagt om bescherming van het archeologisch bodemarchief tegen bodemverstoringen als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De Monumentenwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van nieuwe planologische regelingen rekening te houden met de te verwachten en de aanwezige archeologische waarden. Behoud van die waarden is het uitgangspunt.

Zoals hiervoor reeds meerdere keren aangegeven, is hier alleen sprake van een functiewijziging van reeds bestaande bebouwing en vindt er bovendien geen uitbreiding van deze bebouwing plaats. Dit leidt tot de slotsom dat – als er al sprake zou kunnen zijn van archeologische sporen in de bodem – deze als gevolg van dit bestemmingsplan niet zullen worden aangetast.